Notariusz jako osoba zaufania publicznego

Kancelaria notarialna jest miejscem pracy notariusza. Kim zatem jest notariusz? Powyższe zagadnienie postaramy się przybliżyć w niniejszym artykule.

Kim jest notariusz?

Notariusz jest prawnikiem, pełniącym funkcję zaufania publicznego i dającym gwarancje i pewność obrotu. Działa on na podstawie ustawy – prawo o notariacie. Dokumenty przez niego sporządzane mają postać aktów notarialnych o charakterze dokumentu urzędowego. Bazując na przykładzie notariusza mającego swoją siedzibę w mieście Olsztyn, wyjaśniamy, że siedzibą i miejscem w którym notariusz świadczy swoje usługi jest kancelaria notarialna.

Notariusz powoływany jest do dokonywania czynności notarialnych, w tym m. in. sporządzania testamentów, umów spółek, wmów darowizny, sprzedaży, itd. Jednym słowem, to właśnie u notariusza dokonuje się wszystkich czynności wymagających formy aktu notarialnego do ich skuteczności, ale także tych, które są dla nas szczególnie istotne i mają zagwarantować bezpieczeństwo.

O szczegółowych czynnościach, które wykonuje notariusz, można poczytać na stronie https://www.notariuszolsztyn.info/. Notariusz, jako funkcjonariusz publiczny, nie może wykonywać takich czynności, które dotyczą jego osoby, jego małżonka, krewnych bądź powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do trzeciego stopnia włącznie oraz osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli lub pozostający blisko z nim związany.

Co do zasady kancelaria notarialna jest miejscem w którym notariusz wykonuje swoją pracę, lecz w szczególnych przypadkach może świadczyć usługi poza swoją siedzibą. Tytułem przykładu, jeśli Olsztyn jest siedzibą kancelarii, a osoba chcąca dokonać czynności w formie aktu notarialnego przebywa w szpitalu poza miastem, w sytuacji zagrożenia życia, notariusz może wyjechać poza Olsztyn i dokonać czynności bezpośrednio w szpitalu.

Jak zostać notariuszem

Notariusz musi ukończyć studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej lub na uczelni zagranicznej uznane w Polsce. Nadto jest zobowiązany do odbycia aplikacji, kończącej się zawodowym egzaminem notarialnym. Jest to więc wieloletnia i pełna wyrzeczeń droga.

Kto może zostać aplikantem notarialnym

Przede wszystkim aplikantem notarialnym może zostać wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo polskie która, jak wspomniano wcześniej, ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo. Kandydat na notariusza musi cieszyć się pełnią praw cywilnych i obywatelskich. To znaczy, że musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.

Po spełnieniu tych przesłanek, osoba myśląca o karierze notariusza, jest zobowiązana do przystąpienia do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, który to egzamin odbywa się raz w roku i polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru. Pozytywne złożenie egzaminu wstępnego skutkuje wpisem na listę aplikantów notarialnych i możliwość kształcenia teoretycznego i praktycznego przez 3 lata i 6 miesięcy. Po ukończeniu tego okresu, aplikanci przystępują do egzaminu końcowego, który uprawnia ich do wpisu na listę notariuszy i rozpoczęcia pracy na własny rachunek.